Tapiolan Urheiluautoilijat Ry:n säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Tapiolan Urheiluautoilijat ry ja sen kotikunta Espoo.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun ja auton hallintataidon sekä liikennekulttuurin edistäminen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kilpailuja, näytöksiä, esitelmiä, kokouksia ym. autourheiluun ja liikennekysymyksiin liittyviä valistus-, tiedotus-, koulutus- ja harjoitustilaisuuksia sekä tukea jäsenistönsä kilpailuharrastusta.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3§ Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen hyvämaineinen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.
Yhdistyksen jäsenet voivat olla:
a. Nuorisojäseniä, joiksi katsotaan alle 18-vuotiaat jäsenet. Nuorisojäsen siirtyy varsinaiseksi jäseneksi sen kalenterivuoden alusta, jonka aikana hän täyttää 18-vuotta.
b, Ainaisjäseniä, joiksi yhdistyksen varsinainen kokous voi hallituksen esityksestä nimetä erityisesti ansioituneet varsinaiset jäsenet.
c. Kunniajäseniä, joiksi yhdistyksen varsinainen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua ulkopuoliset, autourheilun parissa tai sen edistämistyössä erityisesti ansioituneet henkilöt.
d. Kannattajajäseniä, joiksi voi liittyä rekisteröidyt yhdistykset tai muut oikeuskelpoiset henkilöt ja yksityiset henkilöt.
e. Varsinaisia jäseniä, joiksi katsotaan muut jäsenet.
Ainais- ja kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksun suorittamisesta.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Hallituksella on oikeus välittömästi erottaa jäsen, joka on laimilyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen yli kolme (3) kuukautta sen erääntymisestä lukien tai jonka toiminta on yhdistyksen tarkoituksen vastaista tai huomattavasti vahingoittaa yhdistyksen päämäärien toteuttamista tai sen mainetta.
Jäsenellä, jonka hallitus on erottanut, on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksessa ratkaistavaksi jättämällä kirjallisen valituksen hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan erottamista koskeva asia esille seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

4§ Jäsenmaksut
Jäseniltä perittävä liittymis- ja vuotuisten jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää syyskokous vuosittain.
Jäsenmaksu on suoritettava hallituksen määräämänä aikana.
Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sairauden, asevelvollisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi.

5§Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kolmesta kuuteen (3-6) jäsentä.
Puheenjohtaja valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi, hallituksen jäsenet kahdeksi kalenterivuodeksi siten, että heistä vuosittain on erovuorossa puolet. Jos hallituksen jäsenen paikka jää kesken toimikauden avoimeksi, valitaan uusi jäsen seuraavassa syyskokouksessa jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jonka toimikausi on yksi (1) vuosi.
Hallitus voi niin halutessaan kutsua sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt tai valita heidät keskuudestaan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä.
Asia ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallitus voi nimetä toimikuntia tai työryhmiä eri tarkoituksiin sekä nimetä keskuudestaan työvaliokunnan hoitamaan yhdistyksen juoksevia asioita.

6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen varsinaista jäsentä yhdessä. Raha-asioissa voi taloudenhoitaja yksin kirjoittaa yhdistyksen nimen.

7§ Kirjeenvaihdon allekirjoittaminen
Kirjeenvaihdon voi allekirjoittaa hallituksen jäsen yksin

8§ Tilit
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavineen asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kolme (3) päivää ennen kevätkokousta.

9§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava vähintään 10 päivää ennen kokousta, joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai yhdistyksen ilmoitustaululla julkaistulla ilmoituksella.
Muut tiedonannot saatetaan jäsenistön tietoon samalla tavoin.

10§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksellä on vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta eli kevät- ja syyskokous.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, ainais- ja kunniajäsenellä sekä äänestyspäivänä 15 vuotta täyttäneellä nuorisojäsenellä yksi (1) ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide. Jäsenen äänioikeutta ei voi asiamies eikä edusmies käyttää. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokoukseen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta.

11§ Kevätkokous
Kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituk selle ja muille tilivelvollisille
7. päätetään ainais- ja kunniajäsenten kutsumisesta
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12§ Syyskokous
Syyskokous pidetään hallituksen määrämänä päivänä syys-lokakuussa
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymismaksujen, vuotuisten jäsenmaksujen ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
6. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-6 jäsentä)
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja yhdeksi (1) kalenterivuodeksi.
8. Valitaan hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle kahdeksi (2) seuraavaksi kalenterivuodeksi jäsenet.
9. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille kaksi (2) varamiestä
10. päätetään ainais- ja kunniajäsenten kutsumisesta sekä nimitetään Vuoden Tapualainen
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Sääntömuutoksen hyväksymisen jälkeen ensimmäisen kerran erovuorossa olevat hallituksen jäsenet valitaan arvalla.

13§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätökset sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kahdessa (2) peräkkäisessä, vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa, vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat purkamisesta päättävän kokouksen tarkemmin määräämälle oikeuskelpoiselle yhteisölle, joka toimii saman tai samantapaisen tarkoituksen edistämiseksi kuin yhdistyskin. 

 

Asianajotoimisto

Kivi Oy

IT-tuuma

IT-kehityksen etulinjassa vuodesta 1966

Mainostilaa

Ota yhteys hallitus(at)tapua.fiPiilota mainokset